Projekti

PAMETNA MESTA

SMART CITY - ENERGY PLATFORM
2019-2021

Glavni cilj projekta je razvoj nove računalniško analitične platforme za podporo dinamičnega odločanja in določanja indikatorjev kakovosti zraka z avtomatsko analizo in ukrepi energetske učinkovitosti v pametnem mestu, imenovane SMART CITY-energetska platforma. Platforma je zasnovana za končne uporabnike, razvijalce, oblikovalce politik in druge zainteresirane strani.

Vsebine znotraj platforme so vključene v okviru treh modulov, in sicer E-načrtovanje, E-sodelovanje in E-kazalniki.

V okviru modula E-načrtovanje smo razvili metodologijo in model za ocenjevanje rabe energije v gospodinjstvih, za kar smo morali predhodno vzpostaviti ovrednoteno, zanesljivo bazo podatkov, ki vključuje številne podbaze podatkov, algoritme, rešitve in prikaze. Modul E-planiranje vnaša številne rešitve v okviru platforme E-pametno mesto, kot so definiranje energijskega števila za posamezno stavbo, prikaz sončnega potenciala, prikaz potenciala plitve geotermalne energije, prikaz potenciala za vzpostavitev sistemov na daljavo, prostorske in informacije o energiji, indikatorji itd.

V okviru modula E-partnerstvo je bila razvita metoda za prikaz ekonomske, ekološke in urbanistične upravičenosti izvedbe ukrepov, in sicer na primeru energetske sanacije stavbe, ki je bila nato prenesena na vse stavbe znotraj občin v obravnavi (Ljubljana in Medvode). S pomočjo prostorske analize obravnavanih občin (Ljubljana in Medvode) in prostorsko povezanih baz podatkov je bila opredeljena urbanistična in ekološka sprejemljivost za pospešitev prehoda v nizkoogljično družbo, predvsem z vidika zagotavljanja informacij o prostorskem omejitve (npr. zavarovano območje, kulturna dediščina) in potenciali, ki so sprejemljivi za okolje (npr. možnost izrabe sončnega potenciala, potencial plitve geotermalne energije, možnost vzpostavitve daljinskih sistemov). V okviru modula E-sodelovanje smo razvili celovito prostorsko in energetsko informacijsko storitev za posamezne objekte, ki povzema vse podatke, potrebne za odločanje in sodelovanje.

Za spremljanje stanja in učinkov na področju trajnostnega energetskega delovanja na obravnavanem področju je bil vzpostavljen tudi modul E-indikatorji, ki vnaša različne rešitve znotraj same platforme in omogoča prikaz znotraj Načrta ukrepov, Šibke točke in storitve analize emisij.

Najpomembnejši indikatorji, ki so vključeni v modul oziroma aplikacijo, so klimatski indikatorji in indikatorji kakovosti zraka. Podnebni kazalci dajejo informacije na posameznem območju, ki so pomembne z vidika načrtovanja, rabe prostora, gradnje in obnove objektov, možnosti učinkovite rabe energije in zmanjševanja porabe pitne vode. Drugi sklop E-kazalnikov posega na področje kakovosti zraka, pri čemer se letne emisije onesnaževal zraka ugotavljajo na podlagi izmerjene ali ocenjene porabe energentov v gospodinjstvih, gospodarstvu in javnih objektih za vsako stavbo, za posamezni energent, sektor in za občino kot celoto, kot jih določa Pravilnik o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnega energetskega koncepta. Poleg izbranih onesnaževal zraka (plinov in delcev) je bil v okviru modula velik poudarek dan analizi koncentracij in emisij črnega ogljika, saj je omenjeno onesnaževalo najbolj neposredno povezano s porabo energentov, predvsem goriv v transportu in lesna biomasa za ogrevanje objektov in pripravo sanitarne vode.

V okviru projekta so bile izvedene meritve črnega ogljika na več lokacijah v Mestni občini Ljubljana in Mestni občini Medvode, na podlagi katerih so bili določeni emisijski faktorji črnega ogljika ločeno za vire iz lesne biomase in fosilna goriva ( ki so večinoma povezane z emisijami iz prometa). S pomočjo emisijskih faktorjev smo podrobneje opredelili območja z večjimi emisijskimi obremenitvami, kazalnik pa bomo v prihodnje uporabljali za spremljanje morebitnega izboljšanja stanja ob izvajanju priporočenih ukrepov.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in EU – Evropski Sklad za Regionalni Razvoj.

Koordinator projekta: Envirodual d.o.o.

Projektna partnerja: Aerosol d.o.o., Monolit d.o.o.

OSTALI PROJEKTI

Aerosol Magee Scientific je znamka znanstveno preverjenih pristopov k merjenju in raziskovanju ogljičnih delcev v zraku. Z našimi merilnimi instrumenti so bili pridobljeni podatki za že skoraj 8 tisoč objavljenih znanstvenih člankov in poročil. Naša lastna raziskovalna skupina koordinira več nacionalnih, bilateralnih in evropskih projektov. Sodelujemo v mednarodnih projektih najvplivnejših okoljskih znanstvenikov. Predstavljamo se na največjih svetovnih in regionalnih znanstvenih konferencah o ogljičnih delcih v zraku ter njihovih vplivih na zdravje ljudi in stanje planeta. Spodaj je izbor raziskovalnih in razvojnih projektov, ki vodijo do novih ali izboljšanih instrumentov ter številnih znanstvenih objav.
V znamki Aerosol Magee Scientific vodilni svetovni strokovnjaki za merjenje črnega ogljika in ogljičnih delcev v zraku združujemo več kot 30-letne izkušnje, dognanja iz tisočerih opravljenih raziskav in strast, da s svojim znanjem vplivamo na prihodnost.